E-spraak: geef uw mening over het verkeer in Nederland  
Interactieve kaartForumInformatieHelp
u bent ingelogd als: gast

Welkom op E-spraak

Geef uw mening over de verkeerssituatie in Vriezenveen!
De gemeente Twenterand wil een Verkeersvisie voor Vriezenveen opstellen en hecht veel waarde aan uw mening. Voordat we een Verkeersvisie kunnen ontwikkelen is het nodig om te weten wat er speelt. Wat zijn de sterke en zwakke punten van verkeer en vervoer in Vriezenveen? Vindt u het positief dat er nauwelijks verkeerslichten zijn in Vriezenveen? Vindt u dat er veel gevaarlijke kruispunten zijn? Waar wordt te hard gereden? Moet er meer gefietst worden of moet er meer parkeerruimte komen? Of misschien allebei? Laat het ons weten! Ga naar de interactieve plattegrond en help ons bij het inventariseren van de sterke en zwakke punten van de verkeerssituatie in Vriezenveen.

Hoe kunt u reacties plaatsen?
Via de interactieve kaart kunt u een punaise plaatsen en aangeven wat er op die locatie speelt. Ook kunt u uw bijdrage kwijt via het forum en u kunt reageren op de discussies van andere bezoekers. Iedereen kan de reacties bekijken.

Wij zullen de discussies volgen en goed in de gaten houden wat u belangrijk vindt. Vandaar dat u over elke discussie en/of reactie ook uw mening kunt geven. Bij voorkeur door een eigen reactie te plaatsen. Maar ook door aan te geven of u het met een discussie eens bent of juist oneens. Als u mee wilt discussiëren, is registratie van uw e-mailadres nodig. Dat mag anoniem zijn. Wel willen we graag enkele algemene zaken weten van de deelnemers; deze gegevens zijn nooit op individuele personen terug te voeren. Met andere woorden als u anoniem wilt blijven, kan dat door een onherkenbaar emailadres te gebruiken.

Wat doen wij met uw reacties?
Alle bijdragen die tot en met 15 september zijn geplaatst worden verwerkt in een knelpuntenkaart en uitgangspuntennota die de basis vormt voor de nieuwe Verkeersvisie. De uitgangspuntennota wordt besproken met de gemeenteraad en klankbordgroep en vervolgens aan het college van B&W ter besluitvorming voorgelegd.

Verkeersvisie
In het recente verleden is voor de kern Vriezenveen een verkeersstructuurplan opgesteld. Ten aanzien van Vriezenveen-West heeft dat plan weinig draagvlak onder de bevolking gekregen. De gemeente werkt nu samen met brede afvaardigingen van inwoners, bedrijven en belangengroepen aan een nieuw plan voor de gehele kern Vriezenveen. Daarbij worden ook meegenomen: de uitgangspunten en het beleid op hoofdlijnen van de gemeentelijke Toekomstvisie. Deze Toekomstvisie 2030 is in april 2009 door de raad vastgesteld. De verkeersvisie moet uiteindelijk resulteren in heldere netwerken voor de (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer. Deze netwerken moeten er voor zorgen dat Vriezenveen ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig is. Het huidige Gemeentelijk Verkeers en Vervoerplan van de gemeente Twenterand (vastgesteld in maart 2004) vormt een belangrijk vertrekpunt voor de Verkeersvisie. Uiteraard wordt nu ook rekening gehouden met actuele ontwikkelingen in de gemeente en de regio. Op grond van de Verkeersvisie worden maatregelen op de korte termijn en langere termijn gepland.